Ιστορία


1.  ΔΗΜΟΣ ΤΡΟΠΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

2. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΟΝΕΡΙΟΥ (ΚΑΤΣΟΥΛΙΑΣ) ΚΑΙ ΤΟ ΧΩΡΙΟ ΜΑΣ

Η κοινότητα Κατσουλιάς αναγνωρίστηκε αυτοτελής Οργα­νισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης με το Β.Δ. 18-8-1912 που δη­μοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 252/1912 και προήλθε από τον τέωςδήμο Τροπαίων. Αρχικά την κοινότητα αποτέλεσαν οι οικισμοί: «Κατσουλιά», «Γαλατάς», «Μπουλιάρης» και «Συρμόν». Ο οικι­σμός και η κοινότητα Κατσουλιάς μετονομάστηκαν σε οικισμό και κοινότητα Περδικονερίου με το Β.Δ. 15-12-1958 που δημο­σιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 5/1958. Το 1920 ο οικισμός «Κατσουλιά» είχε 506 κατοίκους, ο οικισμός «Γαλατάς» 47 κατοίκους, ο οικισμός «Κερέσοβα» 12 κατοίκους, ο οικισμός «Μπουλιάρι» 65κατοίκους και ο οικισμός «Συριάμον» 24 κατοίκους. Στην απογραφή του 1991 η κοινότητα είχε 581 κατοίκους.

3. ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΜΠΟΥΛΙΑΡΙΟΥ